برچسب / یکی از مسیرهای عبور و مرور خودروها می باشد