برچسب / وابستتم وابستگی هامو ندیدی دل بستم دلبستگی هامو ندیدی