برچسب / مفهوم شعر هرگز وجود حاضر غایب شنیدهای من در میان جمع و دلم جای دیگر است