برچسب / معنی من خودبه چشم خویشتن دیدم که جانم میرود