برچسب / به نوعی ضربه گفته میشود که عموما جهت تنبیه انجام میشود