برچسب / به مسیر و راهروهای باریک و طولانی گفته می شود