برچسب / بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان صائب تبریزی

  • ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ - 2 views بازدید - اس فایل

    مردم از عمر چو سالی گذرد

    یک عمر می توان سخن از زلف یار گفت // در بند آن مباش که مضمون نمانده است ». « این چه حرفی … «بس که بد می‌گذرد زندگی اهل جهان// مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند».

    ادامه مطلب+دانلود